Get Adobe Flash player


Wykaz konferencji naukowych (krajowych i międzynarodowych) organizowanych przez Mazowiecką Wyższą Szkołę Humanistyczno-Pedagogiczną w Łowiczu w latach 1994 – 2010.



1994 rok


1. „Metryka Mazowiecka i jej edycja” , (21 kwiecień)

2. „Monte Ciasno z perspektywy półwiecza” (9 maj)

3. „Armia Krajowa na Białorusi Zachodniej” (6-7 październik)

4. „Integracja Europy. Historia-problemy-przyszłość” (15-16 grudzień)




1995 rok


1/5. „Polska-Rumunia w Europie Środkowej” (10-11 kwiecień)

2/6. „Adaptacja młodego nauczyciela w zawodzie” (21 kwiecień)

3/7. „Miejsce wyższego szkolnictwa niepaństwowego w systemie

edukacji narodowej. Perspektywy i zagrożenia.” (23-24 październik)




1996 rok


1/8. „Rodzina Polska u Progu XXI wieku” (20-21 maj)

2/9. „Stosunki polsko-austriackie po II wojnie światowej” – 50-lecie Towarzystwa Austriacko-Polskiego (1-4 październik)

3/10.”400 lat Unii Brzeskiej” (8-9 październik)

4/11. „Wkład Polski i Bułgarii w koncepcje Międzymorza w wiekach XV-XX” (14-15 październik)




1997 rok


1/12.”Święty Wojciech i początki Kościoła w Polsce” (23 kwiecień)

2/13. „Białoruś Wschodnia i Zachodnia w okresie międzywojennym” (22-23 październik)




1998 rok


1/14. „Działalność zawodowa nauczycieli akademickich w kształceniu pedagogów”, (6-8 październik)

2/15. „O nowe oblicze społeczeństwa o nowy system edukacji”, (15-16 październik)

3/16. „Współpraca Polsko-Austriacka 80 lat I. Republiki Austrii”, (16-17 listopad)




1999 rok


1/17. „Narodziny państw narodowych Europy Środkowo-Wschodniej i ich przemiany w XX wieku”, 

(20-21 kwiecień)

2/18. „Bitwa nad Bzurą z perspektywy sześćdziesięciolecia”, (20-21 wrzesień)

3/19. „Badania i rozwój małych aglomeracji miejskich i subregionów

im. Rajmunda Rembielińskiego”, (23-25 wrzesień)

4/20. „Jakość edukacji w nowej strukturze administracyjnej kraju”, (19-21 październik)

5/21. „Mickiewicz – Słowacki – Krasiński. Romantyczne uwarunkowania i współczesne konteksty”, 

(21-22 październik)




2000 rok


1/22. „Nowe technologie komunikowania a współczesność”, (14 kwiecień)




2001 rok


1/23. „Historiografia polska u progu XXI wieku”, (26-27 kwiecień)

2/24. „Współczesne problemy zarządzania”, (16-17 maj)

3/25. „Edukacja środowiskowa – program, metody, efekty”, (28-30 maj)

4/26. „VIII Ogólnopolski Konkurs Kronik –Z dziejów OSP” (28-30 wrzesień)

5/27. „Polskie i węgierskie wizje przeszłości (w XIX i XX wieku)”, (18-20 listopad)

6/28. „Idea federacji w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni wieków”, (26-27 listopad)

7/29. „Spotkanie Internowanych Regionu Łódzkiego”, (15-16 grudzień)




2002 rok


1/30. „Ukraińcy – Polacy 1914 – 1939” (19 – 20 wrzesień).

2/31. „ Stosunki czesko-polskie w perspektywie porównawczej” (26 – 28 września).




2003 rok


1/32. „Rola i zadania samorządu terytorialnego w rozwoju gospodarki turystycznej” (24 – 25 kwietnia).

2/33. Posiedzenie Polsko-Rumuńskiej Komisji Historycznej (25-26 września).

3/34. Spotkanie Międzynarodowej Grupy „Working Group on Decision Making and Voting”. 

(25-28 września).

4/35. „Drogi i bezdroża szkoły” (22 listopada).

5/36. „Przyszłość szkolnego wychowania fizycznego w koncepcjach pedagogów młodszego i starszego pokolenia” (22-23 listopada).

6/37. „Jak osiągnąć sukces w biznesie” (10 grudnia).




2004 rok


1/38. „Władysław Grabski jako mąż stanu i polityk” (26 maja).

2/39. „Programy rolnośrodowiskowe – wyzwanie i szansa dla rozwoju rolnictwa regionu”
(20 października).

3/40. „Piękno Mazowsza i innych regionów europejskich w twórczości Jarosława Iwaszkiewicza”
(25-26 października).

4/41. „Rola przedstawicieli kościoła w nurcie przemian ustrojowych i kulturowych” (8 grudnia)




2005 rok


1/42. „Społecznikostwo w łowiczu i regionie – tradycje i współczesność” (28 maja).

2/43. „Wychowanie fizyczne w ocenie jakości pracy szkoły" (14-16 października).

3/44. „Procesy integracyjne i tożsamość narodowa w Europie Środkowo-Wschodniej na przestrzeni dziejów” Polsko-Bułgarska Komisja Historyczna. (12-13 grudnia).




2006 rok


1/45. „Międzynarodowa konferencja pt. "Horyzonty współczesnej komparatystyki literackiej w krajach słowiańskich" (24-26 maj)

2/46. „Konferencja międzynarodowa pt "Lojalizm, autonomizm, separatyzm na ziemiach polskich i słowackich, koniec XVIII i początek XX wieku" (18-19 wrzesień).

3/47. „Konferencja naukowa pt "260 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki i 212 rocznica Insurekcji Kościuszkowskiej" (9 grudzień)




2007 rok


1/48. „Konferencja naukowa pt "Rok 1806-1807 na ziemiach polskich" (24 marzec)

2/49. "Uczeń i nauczyciel w procesie uczenia się przyrody, biologii i ekologii" XV Jubileuszowa Konferencja Dydaktyków Biologii Szkół Wyższych" (17-19 września).




2008 rok


1/50. "Działalność ks. Biskupa Alojzego Orszulika na tle przemian ustrojowych w Polsce lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych" (21 czerwca).




2009 rok


1/51. Międzynarodowa Konferencja "Rodzina jako nośnik tradycji narodowych, religijnych i patriotycznych" (25 marca).

2/52. Sesja naukowa "Węgry a ich sąsiedzi na przestrzeni dziejów, XII-XX w." (9 czerwca).

3/53. Konferencja naukowa "Bitwa nad Bzurą z perspektywy siedemdziesięciolecia 1939 - 2009" 

(10 października).




2010 rok


1/54. Sesja naukowa "Polska jazda na przestrzeni dziejów" (20 marca).

2/55. Konferencja naukowa "Wychowanie do rynku pracy" (18-24 października).