Get Adobe Flash playerAbsolwenci studiów pedagogicznych są przygotowani do podjęcia pracy w szkołach i placówkach edukacyjnych, w placówkach oświatowo-wychowawczych i pomocowych, w administracji oświatowej i instytucjach o charakterze resocjalizacyjno-penitencjarnym – zgodnie z wybraną specjalnością.


 PEDAGOGIKA 


Studia pierwszego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)


specjalność:

 • pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska,
 • pedagogika resocjalizacyjna,
 • terapia pedagogiczna z logoterapią - specjalność nauczycielska.

Profil: ogólnoakademicki


Studia drugiego stopnia

(stacjonarne i niestacjonarne)


specjalność:

 • pedagogika przedszkolna - specjalność nauczycielska,
 • pedagogika wczesnoszkolna - specjalność nauczycielska,
 • terapia pedagogiczna z logoterapią - specjalność nauczycielska,
 • pedagogika resocjalizacyjna

Profil: ogólnoakademickiStudia podyplomowe:


A. Dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°):

 • Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna,
 • Terapia pedagogiczna z logoterapią,
 • Oligofrenopedagogika z logoterapią,
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza,
 • Specjalista pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej,
 • Organizacja i zarządzanie oświatą.
B. Dla absolwentów (I° i II°) kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, fizjoterapia, kierunek lekarski, pielęgniarstwo, zdrowie publiczne, nauki o rodzinie, praca socjalna, teologia:
 • Opieka i wychowanie dzieci do lat trzech
 • Animacja, opieka i pomoc gerontologiczna,
 • Asystent i mediator rodziny,
 • Pedagogika sądowo - penitencjarna,
 • Doradztwo zawodowe,
 • Pedagogika obronna i bezpieczeństwo publiczne.

C. Dla osób bez kwalifikacji pedagogicznych:

 • Przygotowanie pedagogiczne


 Uwaga!! 


Studia II stopnia - magisterskie - 2 letnie organizowane są dla:

 • absolwentów kierunku "pedagogika"
 • absolwentów kierunków pokrewnych - społecznych i humanistycznych (obowiązek zdania dodatkowych egzaminów i odbycia uzupełniającej praktyki pedagogicznej)
 • absolwentów innych studiów I stopnia (zwiększona liczba godzin zajęć teoretycznych,                            praktyk zawodowych i pedagogicznych)
 • zajęcia realizowane są na podstawie autorskich programów MWSH-P

Autorski program MWSH-P.


Katedry


A./ Katedra Pedagogiki Społecznej i Opiekuńczo-Wychowawczej


B./ Katedra Pedagogiki Obronnej i Resocjalizacji


C./ Zakład Pedagogiki Przedszkolnej, Wczesnoszkolnej i Terapii

Dziekanat Wydziału:

tel. 46 837-43-78

e-mail: pedagogika@mwshp.lowicz.plDziekan: prof. dr hab. Henryk Bednarski

Tel. 46 837-43-78 w.61


Prodziekan: dr Zbigniew Sitkowski

Tel. 46 837-43-78 w. 46


Prodziekan ds. studenckich: dr Grażyna Cęcelek


Dziekanat Wydziału: tel. 46 837-43-78

www.mwshp.lowicz.pl

e-mail: pedagogika@mwshp.lowicz.plW skład Wydziału wchodzi 8 profesorów i doktorów habilitowanych oraz 20 pracowników 

naukowo-dydaktycznych ze stopniem doktora.Niskie czesne: 

 • studia stacjonarne     I° - 370,- zł/m-c II° - 380,- zł/m-c
 • studia niestacjonarne I° - 380,- zł/m-c II° - 400,- zł/m-c
 • studia podyplomowe - III semestry - koszt - 3.200,- zł


Wpisowe: 

 • 360 zł Absolwenci MWSH-P na II° - 200 zł.


 Wszystkie kierunki posiadają akredytacje 

 POLSKIEJ KOMISJI AKREDYTACYJNEJ  • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne, rektora, dla osób niepełnosprawnych, zapomogi.
 • Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują tytuł: licencjat, drugiego stopnia tytuł: magister.
 • Uczelnia gwarantuje zakwaterowanie w domach studenckich oraz opiekę lekarską w Centrum Zdrowia „Academos”.
 • Uczelnia dysponuje dobrze wyposażoną bazą dydaktyczną oraz biblioteką uczelnianą z woluminami z różnych dziedzin nauki.
 • Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych mogą ubiegać się o stypendia socjalne, naukowe – Rektora, z tytułu niepełnosprawności i zapomogi.


Dokumenty przyjmowane są w Dziekanacie Wydziału Pedagogicznego
99-400 Łowicz, ul. Akademicka 1/3, tel. (46) 837-43-78 w. 45

www.mwshp.lowicz.pl e-mail: pedagogika@mwshp.lowicz.pl