Get Adobe Flash player


SPECJALISTA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ W PRZEDSZKOLU, SZKOLE I PLACÓWCE OŚWIATOWEJ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce oświatowej dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°).1. Cel studiów:

Przygotowanie do pracy i zajęć terapeutycznych w zakresie pomocy pedagogicznej.
2. Tematyka:

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu m.innymi:

 • psychologii klinicznej,
 • pedagogiki specjalnej,
 • nauczania zintegrowanego i integracyjnego,
 • diagnostyki i terapii pedagogicznej,
 • współpracy z rodziną i samorządem lokalnym,
 • patologii społecznych,
 • pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym,
 • logoterapii,
 • doradztwa zawodowego.3. Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje do:

 • pracy w instytucjach oświatowych na stanowisku specjalisty pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
 • pracy w charakterze nauczyciela wspomagającego i doradcy zawodowego w placówkach oświatowych, szkołach i przedszkolach.4. Czas trwania:

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki – 85 punktów ECTS5. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września6. Koszty uczestnictwa:

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu „wpisowe” nie obowiązuje)
7. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk Uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.


Uczelnia zapewnia doświadczoną i profesjonalną kadrę profesorów i doktorów nauk pedagogicznych oraz sprawną organizację zajęć.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

MWSH-P w Łowiczu, ul Akademicka 1/3, 

tel. (0-46) 837 43 78.