Get Adobe Flash player


PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z LOGOTERAPIĄ

Dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°):

 

Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe
w zakresie pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej z logoterapią dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi. 1. Tematyka: 


W toku studiów podyplomowych słuchacze poznają: 

 • cele integrowania edukacji, składowe i relacje oświatowe, zasady i formy organizacyjne, metody i środki istotne dla prawidłowego planowania i przebieg procesu wychowania, nauczania – uczenia się, czynności organizacyjne nauczycielek pracujących nad zintegrowaniem procesu edukacji początkowej; 
 • procedury diagnozy pedagogicznej, 
 • zasady i formy planowania i projektowania dydaktycznego, 
 • systemowy dobór metod, form i środków wspomagających rozwój dzieci, 
 • skuteczne metody czytania i pisania, 
 • metody kształtowania pojęć matematycznych, 
 • procedury mierzenia jakości pracy nauczyciela i efektów edukacyjnych dzieci, 
 • zasady, formy i metody terapii ze szczególnym uwzględnieniem logoterapii. 


Absolwenci uzyskują kwalifikacje do: 

 • pracy na stanowisku nauczycielki przedszkola, 
 • pracy w nauczaniu zintegrowanym (klasy I-III szkół podstawowych), 
 • pracy na stanowisku nauczyciela wspomagającego w przedszkolach i szkołach integracyjnych, 
 • prowadzenia zajęć w oddziałach korekcyjno-kompensacyjnych, publicznej i niepublicznej działalności pedagogiczno-terapeutycznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. 


2. Cel studiów: 


Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie nauczycieli do przemian, jakie powinny mieć miejsce w wychowaniu i kształceniu dzieci, w pojmowaniu prawa dzieci do edukacji dostosowanej do ich możliwości oraz prawa rodziców o wyboru odpowiedniej dla dziecka formy nauki. 


3. Czas trwania: 

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 60 punktów ECTS 


4. Rekrutacja: 

 • 15 maja – 15 września 


5. Koszty uczestnictwa: 

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach 

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu „wpisowe” nie obowiązuje) 


6. Wymagane dokumenty: 

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni), 
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego + kserokopia, 
 • ksero dowodu osobistego. 


Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych. 


Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul Akademicka 1/3, 

tel. (0-46) 837 43 78.