Get Adobe Flash player


ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania oświatą dla osób z kwalifikacjami pedagogicznymi (I° lub II°).1. Tematyka:

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • podstawy prawne sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • nadzór pedagogiczny – istota, cele, treści i funkcje,
 • nowe tendencje w zarządzaniu,
 • uwarunkowania jakości pracy szkoły,
 • wewnętrzny system wspierania jakości pracy szkoły,
 • zadania dyrektora i wicedyrektora,
 • delegowanie uprawnień,
 • analiza wyników sprawdzianów i egzaminów,
 • hospitacje – istota, cele, rodzaje, funkcje i procedury,
 • kierowanie instytucją edukacyjną (oświatową),
 • rozwój organizacyjny szkoły.

Studia podyplomowe uprawniają do sprawowania nadzoru pedagogicznego w szkołach i placówkach oświatowych wszystkich typów szkół.
2. Cel studiów:

Celem studiów podyplomowych jest wyposażanie słuchaczy w wiedzę teoretyczna i praktyczną niezbędną do sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz zarządzania i kierowania placówkami oświatowymi.
3. Czas trwania:

 • trzy semestry – 350 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 60 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3200 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.


Profesjonalna kadra: profesorowie i doktorzy nauk pedagogicznych.
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego

MWSH-P w Łowiczu ul. Akademicka 1/3, 

tel.( 0-46) 837 43 78