Get Adobe Flash player


DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 

I EDUKACJI EKONOMICZNEJ


Organizacja studiów:


Czas trwania i wymiar: studia trwają trzy semestry, liczba godzin efektywnych zajęć 350, w tym 20 godzin praktyki w pracowni symulacyjnej lub biurze ćwiczeń praktycznych. Proponuje się, aby około 30% zajęć stanowiły wykłady, konwersatoria i seminaria, natomiast pozostałe 70% było prowadzonych w formie ćwiczeń z wykorzystaniem aktywizujących metod kształcenia i symulacji.


Kadra prowadząca: pracownicy naukowo-dydaktyczni Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej, wywodzący się z Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej; konsultanci i doradcy metodyczni - autorzy programów nauczania oraz podręczników do podstaw przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej dopuszczonych przez MNiSW do użytku szkolnego; praktycy życia gospodarczego (adwokaci, radcowie prawni, przedsiębiorcy, pracownicy organizacji wspierających przedsiębiorczość itp.).


Adresaci i zasady rekrutacji: nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych zainteresowani uzyskaniem kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości i edukacji ekonomicznej; decyzje o zakwalifikowaniu podejmuje uczelnia.


Wymagane dokumenty:

  • dyplom ukończenia studiów wyższych (magisterskich lub zawodowych) lub jego odpis,
  • dyplom potwierdzający kwalifikacje pedagogiczne, 
  • 2 fotografie, 
  • wypis z dowodu osobistego (na druku uczelni),
  • kwestionariusz osobowy (na druku uczelni).

Warunki ukończenia: uzyskanie pozytywnych ocen z egzaminów i zaliczeń z przedmiotów objętych programem studiów oraz przygotowanie i obrona pracy dyplomowej związanej z tematyką studiów. Studia kończą się wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych.


Zapisy przyjmuje 

Dziekanat Wydziału Zarządzania i Marketingu MWSH-P w Łowiczu, 

tel. 46 837-43-92