Get Adobe Flash player


ASYSTENT RODZINY I MEDIATOR RODZINY


Mazowiecka Wyższa Szkoła Humanistyczno-Pedagogiczna w Łowiczu organizuje Studia Podyplomowe o specjalności: Asystent rodziny i mediator rodziny dla osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach: 

 • pedagogika, 
 • pedagogika specjalna, 
 • psychologia, 
 • socjologia, 
 • fizjoterapia, 
 • kierunek lekarski, 
 • pielęgniarstwo, 
 • zdrowie publiczne,
 • nauki o rodzinie, 
 • praca socjalna, 
 • teologia.

Udział absolwentów innych kierunków studiów wymaga zgody Dziekana Wydziału.
1. Tematyka:

Program studiów podyplomowych obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • rodzina jako grupa społeczna i środowisko wychowawcze,
 • diagnozowanie problemów rodzinnych,
 • poradnictwo rodzinne,
 • interwencja kryzysowa,
 • mediacje w rodzinie i metodyka pracy asystenta i mediatora,
 • komunikacja społeczna,
 • podstawy ekonomii społecznej,
 • autoterapia,
 • podstawy prawa i postępowań sądowych w zakresie dotyczącym rodziny i inne.2. Cel studiów:

Słuchacze studiów uzyskują wiedzę pozwalającą na praktyczne zajmowanie się konfliktami między

małżonkami, opracowywanie planów opieki rodzicielskiej, rozwiązywanie dylematów prawnych, finansowych i majątkowych w rodzinach. Zagadnienia merytoryczne zostaną uzupełnione zapoznaniem słuchaczy z aktualnymi Ustawami Sejmowymi i Rozporządzeniami Ministerialnymi – np. Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, Ustawa z 23 maja 1991 roku (ze zmianami) O rozwiązywaniu sporów zbiorowych.
3. Czas trwania:

 • dwa semestry – ok. 270 godzin + 160 godzin praktyki specjalistycznej – 60 punktów ECTS4. Rekrutacja:

 • 15 maja – 15 września5. Koszty uczestnictwa:

 • 3000 zł + 200 zł (wpisowego) – płatne w miesięcznych ratach

(dla absolwentów MWSH-P w Łowiczu wpisowe nie obowiązuje)
6. Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
 • odpis dyplomu magisterskiego lub licencjackiego,
 • ksero dowodu osobistego.


Uczelnia zapewnia profesjonalną kadrę nauczycieli akademickich oraz bardzo dobre warunki lokalowe i organizacyjne (do uzgodnienia ze słuchaczami).
Zgłoszenia przyjmuje i informacji udziela 

Dziekanat Wydziału Pedagogicznego 

MWSH-P w Łowiczu, ul. Akademicka 1/3, 

tel.(0-46) 837 43 78.