Get Adobe Flash player


  • kwestionariusz osobowy (druk uczelni),
  • oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości + kserokopia,
  • ksero dowodu osobistego,
  • cztery fotografie (35 x 45mm),
  • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych i suplement + kserokopia (dotyczy kandydata na studia II stopnia).