Get Adobe Flash player


WYBRANE PUBLIKACJE ABSOLWENTÓW MWSH-P


Bąkała Krzysztof


Kanclerz Regni Poloniae, 

Warszawa 2006, 117 s.


Genealogia. Praktyczny poradnik, 

Warszawa 2007, 94, s.
Wojasiński Rafał


Pocieszenie i dziesięć listów, 

Warszawa 2000, 126, s.


Złodziej ryb, 

Warszawa 2004, 118, s.


Przyjemność życia, 

Wrocław 2005, 160, s.


Humus, 

Wrocław 2006, 199, s.


Piękno świata, 

Warszawa 2009, 172, s.


Jan Nowicki – droga do domu, 

Warszawa 2009, 116, s.


Zeznania, w: Wyspa - 2007, nr 2, s. 84-89


Wąski strumień prawdy, 

w: Wyspa - 2007, nr 3, s. 156-158
Cegiełka Piotr


Sandacz w bursztynie, 

wyd. 1, Kraków 2001, 278, s.


Sandacz w bursztynie, 

wyd. 2, Kraków 2005, 278, s.
Staszewski Marcin


Szlachta dekanatu kutnowskiego w 1783 roku, 

Łowicz 2001, 47 s.
Zielińska Iwona


Monografia szkoły podstawowej w Radzynku, 

Rypin 1997, 185 s.


Teofil Jurkiewicz (Ludomir Brzuskiewicz), 

Rypin 2005, 132 s.


Metodologiczne podstawy badań społecznych, Iwona Zielińska. 

Rypin : 2008, 113 , s.


Połaniec w regionie świętokrzyskim [tekst Joanna Juszczyńska, Iwona Zielińska], 

Kwidzyn - Połaniec 2009, 127, s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: Profesora Mirosława Krajewskiego działalność naukowa i dydaktyczna, Włocławek 2001, 99, s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: 175 lat polskiego przemysłu cukrowniczego, 

Rypin, 2001, 199 s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: Dziecięce strofy, 

Rypin 2001, 30, s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: Życie i twórczość profesora Tadeusza Kowalaka, 

Włocławek 2001, 43, s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: Moje życie: Władysław Drzewiecki, 

Włocławek - Wymyślin 2002, 181, s.


Oprac. red. Iwona Zielińska: Ta Ziemia sercu bliska, 

Płock : 2006. 83, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Milcząca sprawiedliwość / William Bernhardt, 

Warszawa 2000, 413, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Przewodnik eksportowy dla małych i średnich firm / David Soyka, Warszawa 1999, 63, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Praca byłaby wspaniała, gdyby nie ci ludzie / Ronna Lichtenberg, Gene Stone, 

Warszawa 2001, 221, s

.

Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Diana / Nicholas Davies, 

Warszawa 1996, 301, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Mroczna sprawiedliwość / William Bernhardt, 

Warszawa 2000, 350, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Uderzyć w czułe miejsce / James Hadley Chase , 

Warszawa 1994, 191, s.


Przeł. [z ang.] Iwona i Jerzy Zielińscy: Dosięgnąć szczytu / Irwin Shaw, 

Gdańsk 1993, 327, s.
Grażyna Cęcelek


Wyrównywanie szans w dostępie do kształcenia jako podstawowa zasada współczesnej edukacji, 

w: Paedagogica at Utilitatem Disciplinae - R. 3 (2007), s. 63-71


Organizacje pozarządowe przyszłością społeczeństwa obywatelskiego, 

w: Roczniki Łowickie - T. 3 (2005), s. 327-330


Rola nauczyciela-wychowawcy we współczesnej rzeczywistości edukacyjnej, 

w: Nauczyciel i Szkoła - 2006, nr 1/2, s. 49-57


Bariery i szanse edukacyjne dziecka z rodziny ubogiej, w: Nauczyciel i Szkoła - 2007, nr 3/4, s. 47-55

Socjalizacja dziecka w biednej rodzinie, 

w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - R. 49, nr 8 (2009), s. 49-56


Technologia informacyjna w procesie edukacji 

w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - R. 50, nr 1 (2010), s. 31-38


Pauperyzacja rodziny a zagrożenie dziecka wykluczeniem społecznym, 

w: Mazowieckie Studia Humanistyczne - R. 12, nr 1/2 (2008), s. 215-223


Współczesna kultura medialna jako ważny determinant rozwoju osobowości dziecka, 

w: Paedagogica at Utilitatem Disciplinae - R. 4 (2008), s. 9-16


Rola szkoły w procesie zapobiegania skutkom socjalizacji dziecka w rodzinie biednej, 

w: Nauczyciel i Szkoła - 2009, nr 3/4, s. 99-109


Rodzina - jej przemiany oraz zagrożenia i problemy wychowawcze, 

w: Mazowieckie Studia Humanistyczne - R. 11, nr 1/2 (2005), s. 239-249


Edukacja jako jedyna szansa awansu społecznego dla dzieci z rodzin ubogich, 

w: Paedagogica at Utilitatem Disciplinae - R. 2 (2006), s. 81-91


Ubóstwo w rodzinie a szanse edukacyjne dzieci i młodzieży, 

w: Małżeństwo i Rodzina - R. 4, nr 3 (2005), s. 30-33


Sytuacja rodzinna jako wyznacznik osiągnięć szkolnych dziecka, 

w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - R. 45, nr 8 (2005), s. 44-46


Umiejętności wychowawcze rodziców a osiągnięcia szkolne ich dzieci, 

w: Edukacja Dorosłych - 2005, nr 2/3, s. 119-127


Kształcenie i doskonalenie dorosłych w zmieniającej się rzeczywistości edukacyjnej, 

w: Edukacja Dorosłych - 2005, nr 4, s. 53-63
Świtka Małgorzata


Filozofia wychowania, Łódź, 28-29 kwietnia 2003 roku, 

w: Rocznik Pedagogiczny - T. 27 (2004), s. 301-305


Wpływ zmiany skali ocen na zjawisko drugoroczności: raport z przeprowadzonej analizy dokumentów szkolnych za lata szkolne 1987/88 - 1996/97 w wybranych szkołach na terenie Warszawy, 

w: Nauczyciel i Szkoła - 2003, nr 1/2, s. 259-270


Obraz rodziny jako środowiska wychowawczego według Plutarcha z Cheronei, 

w: Rocznik Edukacji Alternatywnej - 2003, nr 1, s. 85-96


Rodziny zastępcze i ich pełnoletni wychowankowie kontynuujący naukę u progu trzeciego tysiąclecia, 

w: Nauczyciel i Szkoła - 2003, nr 3/4, s. 149-158
Michna Agnieszka


Siostry zakonne - ofiary zbrodni nacjonalistów ukraińskich na terenie metropolii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach 1939-1947, 

Warszawa 2010, 103, s.
Berkowska Ewa


Regulacje praw dziecka w międzynarodowym prawie publicznym, 

w: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne - T. 9, (2001), s. 113-124


Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka, 

w: Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze - R. 46, nr 10 (2006), s. 46-50
Siedlecka Katarzyna


Rozwój historii sztuki jako nauki humanistycznej, 

w: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne - T. 9, (2001), s. 83-98


Polska malarka - Barbara Cajzner, 

w: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne - T. 9, (2001), s. 383-387


Olga Boznańska - sylwetka polskiej malarki, 

w: Piotrkowskie Studia Pedagogiczne - T. 9, (2001), s. 389-393


[Dynamiki postawy twórczej a typ kształcenia szkolnego - recenzja], 

w: Annales Universitatis Mariae Curie- Skłodowska. Sectio J Paedagogia-Psychologia - Vol. 8, (1995),
s. 169-172Sierakowski Marek


Działalność pomocowa na zasadzie wolontariatu, 

w: Roczniki Łowickie - T. 3 (2005), s. 352-359


Koncepcja szkoły w myśli Jana Stanisława Bystronia, 

w: Nauczyciel i Szkoła - 2009, nr 1/2, s. 123-131


Myśl społeczna Jana Stanisława Bystronia, 

w: Mazowieckie Studia Humanistyczne - R. 12, nr 1/2 (2008), s. 161-179