Get Adobe Flash player


Galimatias w przepisach


Znalezienie atrakcyjnej pracy należy do zadań trudnych i czasochłonnych, szczególnie przy tak wysokim bezrobociu jakie od lat notowane jest w Polsce. W powiecie łowickim ofert zatrudnienia ponoć przybywa. Zwiększają się jednak wymagania pracodawców, w przeciwieństwie do jakości proponowanych przez nich stanowisk i formy zatrudnienia, przeważnie w ramach umowy o dzieło. Do tego dochodzą ciągle zmieniające się przepisy. 


Próbę wyjaśnienia zawiłości ustawy o promocji zatrudnienia i dotyczących jej zarządzeń podjęła, w sali konferencyjnej Ośrodka Akademickiego przy ul. Warszawskiej, Jadwiga Dąbrowska - wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu. W spotkaniu przygotowanym, w sobotę 23 października br., z inicjatywy istniejącego od maja br. Klubu Absolwentów MWSH-P, poza członkami klubu wzięli udział również studenci.


Po wyjaśnieniu różnicy pomiędzy osobą bezrobotną a poszukującą pracy, zasad zatrudniania w ramach staży absolwenckich i robót interwencyjnych, opłacania składki zdrowotnej, obowiązków bezrobotnego wobec urzędu pracy, itp., wicedyrektor PUP została wprost zasypana pytaniami dotyczącymi komentarza do konkretnych zapisów ustawowych. Okazuje się jednak, że wciąż brakuje wielu aktów wykonawczych do obowiązującej od maja ustawy o promocji zatrudnienia, a te które są, też są różnie interpretowane przez różne instytucje i urzędy.


Nową formą dającą młodym ludziom szansę zdobycia doświadczenia jest tzw. przygotowanie zawodowe. Z tej propozycji będą mogli także skorzystać ludzie, którzy przed kilku laty zdobyli wykształcenie, ale nigdy nie pracowali w wyuczonym zawodzie. Pewnym rozwiązaniem problemu bezrobocia i pomocą państwa dla pracodawców mogłyby być prace interwencyjne. Przedsiębiorcy nie są jednak zainteresowani taką formą zatrudniania ludzi, bo ustawodawca wymaga od nich utrzymanie stanowiska pracy przez 24 miesiące (w dużych firmach przez 36 miesięcy) po zakończeniu umowy na prace interwencyjne podpisanej z PUP.


Osoby długotrwale bezrobotne mogłyby skorzystać z oferty szkoleń proponowanej przez urząd pracy. Niestety, zainteresowanie nią jest niewielkie. Podobnie jak pożyczkami na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. Zebranie Klubu Absolwentów MWSH-P, dotyczące aktywnego poszukiwania pracy i form zatrudnienia, spotkało się z zainteresowaniem wielu osób. Dlatego członkowie Zarządu już planują kolejne projekty.


M. Janicka („Masovia Mater”, nr 15/198 z 27 października 2004r.).
Spotkanie studentów z absolwentami


Dyplom i co dalej? Pod takim hasłem 2 kwietnia 2009 r. w Czytelni Biblioteki Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej w Łowiczu odbyło się spotkanie studentów Mazowieckiej z absolwentami tej Uczelni oraz przedstawicielami Biura Karier Zawodowych. 


Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele absolwentów przybliżyli studentom ścieżki swoich karier. Zgodnie podkreślali, że kształcenie nie kończy się wraz z odebraniem dyplomu, a studia są początkiem do kontynuowania dalszej nauki i poszerzania zdobytej wcześniej wiedzy, umiejętności i zainteresowań. Chcąc być atrakcyjnym na rynku pracy należy szukać możliwości poszerzania swoich kwalifikacji, między innymi poprzez odbywanie wolontariatu i staży, które umożliwiają sprawdzenie zdobytej do tej pory wiedzy i nabycie praktycznych umiejętności. To także możliwość „pokazania siebie” potencjalnemu pracodawcy.


Przedstawiciele Biura Karier Zawodowych poinformowali studentów o zadaniach BKZ i możliwościach odbywania przez studentów staży i praktyk zawodowych dzięki nawiązanej współpracy z instytucjami i firmami z Łowicza i okolic.


Przewodniczący Samorządu Studenckiego Mazowieckiej zachęcił studentów do aktywnej działalności w kołach naukowych, kołach zainteresowań i w Samorządzie Studenckim.


Uczestniczący w spotkaniu rektor MWSH-P prof. dr hab. Wiesław Balcerak podkreślił jak ważne jest ukończenie studiów, ale jednocześnie stwierdził, że należy rozwijać zdobytą podczas studiów wiedzę. Możliwości zdobywania doświadczeń są również na terenie naszej uczelni i należy je wykorzystywać, by w przyszłości mogły zaowocować zdobyciem wymarzonej pracy.


Zorganizowane spotkanie to efekt współpracy Klubu Absolwentów MWSH-P i Biura Karier zawodowych działającego w Mazowieckiej.


Agnieszka Lewandowska (Masovia Mater nr 4/277 z dn. 8 kwietnia 2009 r.)
NOWE PUBLIKACJE NASZYCH ABSOLWENTÓW


Krzysztof Bąkała, Kanclerz Regni Poloniae, Warszawa 2006, 117 s.

W pierwszym rozdziale niniejszej pracy, z zakresu dyplomatyki, autor podejmuje próbę zdefiniowania terminu regni Poloniae, jego uwarunkowań oraz recepcji na ziemiach polskich. Porusza również zagadnienie wpływu elity władzy na osobę panującego. Rozdział drugi omawia rozwój urzędu kanclerskiego w Polsce na tle rozwoju kancelarii. Rozdziały trzeci i czwarty charakteryzują osoby sprawujące urząd kanclerski w myśl zasad wyznaczonych przez definicję Corona regni Poloniae, biorąc pod uwagę wyłącznie okres, w którym osoby te sprawowały ten urząd, z równoczesną próbą oddania ówczesnego tła politycznego. Szczególnej analizie poddano źródła i dokumenty z tego okresu. W piątym rozdziale przedstawiono zagadnienia dotyczące wykształcenia charakteryzowanych osób, ich pochodzenia oraz roli kanclerza.


Pierwsze spotkanie Klubu Absolwentów Mazowieckiej Wyższej Szkoły Humanistyczno-Pedagogicznej

w Łowiczu miało miejsce 16 maja 2004r. W trakcie kolejnego (2 lipca) ustalono cele i zasady członkostwa.


23 października br., z inicjatywy Zarządu Klubu Absolwentów MWSH-P zorganizowano spotkanie z Jadwigą Dąbrowską - wicedyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Łowiczu na temat form zatrudniania absolwentów oraz aktywnego poszukiwania pracy. 

Relację ze spotkania zamieścił dwutygodnik „Masovia Mater” w numerze 15/198 z 27 października br.