Get Adobe Flash playerPolska i kraje bałtyckie. Wybrane problemy z dziejów Polski i krajów bałtyckich w XX w, red. Arkadiusz Adamczyk, Dariusz Rogut, 

Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie przy filii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego, 

Piotrków Trybunalski 2011, 342 s.     Niniejsza publikacja zawiera zróżnicowaną tematykę poruszającą ważne wątki polityczne i historyczne. Między innymi przestawiono sylwetki dwóch wybitnych przywódców narodowych: Józefa Piłsudskiego i Konstantina Pätsa. Zarówno Piłsudski, jak i Päts, pierwszy prezydent Estonii, odegrali wybitną rolę w procesie tworzenia podstaw niepodległych państw w walce z agresją bolszewickiej Rosji. Pośród różnych zagadnień omówiono również losy Polaków i konspiracji polskiej na Łotwie w latach 1941-1945 oraz kwestię kontaktów rządu RP na uchodźstwie z emigrantami estońskimi i łotewskimi po drugiej wojnie światowej.


Philips C. Kendall, Zaburzenia okresu dzieciństwa i adolescencji. techniki terapeutyczne dla profesjonalistów i rodziców, wyd. 2,
Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne,
Sopot 2012, 248 s.     Książka ta pozwala zgłębić kwestie lęków depresji, uzależnień i innych zaburzeń występujących w okresie dzieciństwa i adolescencji. Opisuje jak często występują poszczególne zaburzenia, kto jest najbardziej na nie narażony, a także omawia aktualne dowody naukowe na temat ich przyczyn i możliwości leczenia.

     Publikacja niniejsza pozwala zgłębić poruszane zagadnienia w większym stopniu, niż umożliwiają to tradycyjne podręczniki, ze względu na możliwość jaśniejszego i lepszego zrozumienia wiedzy klinicznej poprzez zapoznanie się z dowodami naukowymi.


Janina Mickiewicz, Dysleksja rozwojowa. Podstawy diagnozy i terapii, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Stowarzyszenie Wyższej Umiejętności „Dom Organizatora”,
Toruń 2011, 197 s.     Opracowanie to przedstawia podejście diagnozy pedagogicznej i terapii z perspektywy wieloletniej praktyki poradnianej w pracy z dziećmi i młodzieżą z trudnościami w uczeniu się.


     Książka składa się z czterech części. Pierwsza z nich zawiera teoretyczne rozważania na temat umiejętności czytania i pisania oraz zaburzeń tych procesów. Druga część koncentruje się na pedagogicznej diagnozie trudności w czytaniu i pisaniu. Przedstawiony jest tu model postępowania diagnostycznego, a także wskazówki do formułowania wniosków postdiagnostycznych oraz do opracowywania opinii wraz z poradą dla szkoły i rodziców.

     W trzeciej części znajduje się katalog praktycznych porad, w jaki sposób nauczyciele i rodzice mogą udzielać pomocy uczniom z dysleksją.


     Ostatnia czwarta część zawiera wytyczne do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Omówiono w niej również program terapii, zakres materiału do ćwiczeń oraz przykłady rozwiązań metodycznych w kształtowaniu umiejętności pisania i czytania.


Wiesław Budzyński, Miasto Lwów. Wszyscy jesteśmy Lwowianami,
Świat Książki,
Warszawa 2012, 368 s.     Pozycja ta jest opowieścią literacką o Lwowie od lat najdawniejszych do powojennych. Zawiera pasjonujące opisy historii, kultury oraz zabytków, tego pięknego miasta. Lwów jest centrum kulturalnym i naukowym, pozostawiającym daleko w tyle sąsiednie metropolie. Jako miasto ma historię ściśle związaną z Polską. Przeczytamy więc o Piłsudskim, który szykując się na wojnę o niepodległość, skierował do Lwowa pierwsze kroki. O wielokulturowości i współegzystencji Polaków, Żydów, Rusinów – nie zawsze łatwej, ale wzbogacającej historię miasta. Omówiono tu także dzieje AK na tym terenie i „lwowskie” historie sławnych ludzi: między innymi Zygmunta Baczyńskiego, dziadka poety.


Konfrontacja i dialog w tekstach kultury polskiej, 

red. Sławoj Szymkiewicz, Beata Walędziuk-Dejneka, Tomasz Rokosz, Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 

Siedlce 2011, 373 s.     Autorzy tekstów zawartych w niniejszej publikacji skoncentrowali uwagę głównie na konfrontacjach dotyczących człowieka w jego jednostkowej lub społecznej postaci i przekazywanych głównie w formie literatury pięknej.


     Różnorodność form ludzkiego życia nie pozwala sprowadzić refleksji nad nim do jednego podejścia ani standardowej uogólniającej konkluzji. Dlatego literatura jest miejscem studiów nad reakcjami człowieka postawionego przed nieoczekiwanymi wyborami. Decyzje podejmujemy przez odwołanie do wewnętrznego wyposażenia racjonalnego i emocjonalnego. Pod uwagę należy brać reakcje innych ludzi posiadających wartości którym my hołdujemy lub też o odmiennych wartościach, jeśli wywodzą się oni z innych kultur. Cecha ta jest ważnym elementem przy formułowaniu wypowiedzi na temat procesów adaptacji do kultury otaczającej, ale także odradzania się wątków rodzinnych.


Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, 

red. Henryk Bednarczyk, Janusz Figurski, Mirosław Żurek, 

Wydawnictwo Instytutu technologii Eksploatacji, 

Radom 2011, 406 s.     Publikacja porusza kwestie doradztwa zawodowego w pedagogice pracy wynikające z rozwoju instytucji, metod i narzędzi doradztwa zawodowego. Współczesne problemy wyboru zawodu i poradnictwa zawodowego, wymagania w zakresie kwalifikacji i kompetencji doradcy zawodowego przedstawiono w kontekście obowiązujących uregulowań prawnych i praktyki.


     Znaczna część książki poświęcona jest poradnictwu zawodowemu w Polsce w nowej sytuacji – członka Unii Europejskiej i nowym instytucjom rynku pracy.


     Książka adresowana jest do doradców zawodowych, pracowników urzędów pracy, agencji doradztwa i poradnictwa pracy, pracowników personalnych oraz wykładowców i studentów pedagogiki pracy.


Andrzej Turek, Kształtowanie bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej przez dyplomację wojskową, 

Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 

Siedlce 2011, 207 s.     W wyniku przemian społeczno-politycznych, ekonomicznych i militarnych dokonanych - po 1989 r. - w Polsce i innych krajach Europy Środkowej, zaistniała konieczność dostosowania zasad i sposobów działania dyplomacji państwowej, w tym wojskowej, do nowych warunków.


     Opisując podstawy polityki bezpieczeństwa narodowego autor określił istotę bezpieczeństwa narodowego, jego związek z zagrożeniami, polityką wewnętrzną i zewnętrzną, opisuje oddziaływanie czynników zewnętrznych i wewnętrznych na bezpieczeństwo państwa.


     Podejmując kwestię dyplomacji A. Turek przedstawił zasady funkcjonowania i scharakteryzował dyplomację państwowa kierowana przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. zaprezentował nowe formy działalności dyplomatycznej, jakie pojawiły się w stosunkach międzynarodowych.


     Ostatecznie autor poddał analizie wpływ dyplomacji wojskowej na kształtowanie bezpieczeństwa państwa. Scharakteryzował dyplomację prewencyjną, jako działanie realizowane często z udziałem sił zbrojnych, zapobiegające rozprzestrzenianiu się sporów i konfliktów, a w razie eskalacji ograniczając ich zasięg.


Anna Salina, Polityka książąt mazowieckich wobec władz Kościoła od początku XIV wieku do 1526 roku, 

PAN IH im. Tadeusza Manteuffla, 

Poznań 2011, 447 s.     Autorka podjęła temat bardzo ambitny obejmujący przeszło dwa stulecia wzajemnych relacji między książętami Piastowskimi i hierarchią Kościoła Katolickiego. Praca poświęcona jest analizie polityki stosowanej na rożnych płaszczyznach przez władców świeckich wobec Kościoła, a w szczególności jego władz - tak papiestwa jak i Kościoła lokalnego. Opracowanie takiego zagadnienia było bardzo ważnym posunięciem i szczególnie trudnym choćby ze względu na skomplikowane podziały terytorialne Mazowsza w XIV i XV wieku.Jolanta Karbowniczek, Małgorzata Kwaśniewska, Barbara Surma, Podstawy pedagogiki przedszkolnej z metodyką, 

Akademia Ignatianum, 

Kraków 2011, 392 s.     Pozycja ta przedstawia podstawowe zagadnienia pedagogiki przedszkolnej, akcentując nowy ich kontekst wynikający z przeobrażeń jakie zachodziły w ostatnich latach. Tematyka poszczególnych rozdziałów ściśle związana jest z praktyką edukacyjną, co zgodnie z oczekiwaniami autorek, może przyczynić się do lepszego organizowania procesu stawania się przez dziecko podmiotem własnych działań oraz może wydobyć od młodych nauczycieli głębszą refleksję nad możliwościami wspomagania rozwoju wychowanków.


     Książka ta skierowana została głównie dla studentów na kierunku pedagogicznym o specjalnościach przygotowujących do pracy nauczycieli dzieci w wieku przedszkolnym. Jej odbiorcami mogą być też czynni zawodowo nauczyciele oraz rodzice chętni do pogłębienia i systematyzacji wiedzy z dziedziny pedagogiki przedszkolnej.


Beata Dyrda, Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, 

Wydawnictwo Akademickie ŻAK, 

Warszawa 2012. 536 s.     Pracę można podzielić na trzy zasadnicze części: teoretyczna, metodologiczną i badawczą. W części teoretycznej autorka dokonała syntezy aktualnej wiedzy, wyników badań, a także praktycznych rozwiązań związanych z edukacją uczniów zdolnych. W kolejnej części ukazała koncepcję metodologiczną badań własnych opartą na teorii wspierania i wspomagania rozwoju. Ostatnia część pracy przedstawia analizę wyników badań empirycznych. Są to pierwsze tak duże polskie badania jakościowe z obszaru pedagogiki zdolności, odnoszące się do powszechnej praktyki edukacyjnej.

Robert Patterson, Kompendium terminów z zakresu bankowości po polsku i angielsku, 

Wydawnictwo Zielona Sowa, 

Kraków 2012, 222 s.     Niniejsza książka ma być podręcznym narzędziem dla tych, którzy chcą poznać i zrozumieć terminy bankowe zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Kompendium powinno zainteresować profesjonalnych bankowców i okazać się pożyteczne dla tej grupy zawodowej, mam jednak nadzieję, że będzie cenną pozycją również dla osób, które zajmują się bankowością nieprofesjonalnie: studentów, biura tłumaczeń i menedżerów.

Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1932

red. Krzysztof Kania,

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych,

Warszawa 2011, s. XLVIII + 767


Polskie Dokumenty Dyplomatyczne 1958, 

red. Dariusz Jarosz, Maria Pasztor, 

Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, 

Warszawa 2011, s. XLVI + 887     Pozycje te, opublikowane w ramach serii Polskie Dokumenty Dyplomatyczne, ilustrują polską politykę zagraniczną w roku 1932 i 1958.

     


     Podstawę źródłową powyższych tomów stanowią materiały zgromadzone w Archiwum Akt Nowych, Instytucie Polskim i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie, Instytucie Józefa Piłsudskiego w Ameryce, w Archiwum Państwowym w Gdańsku oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Zagranicznych.


     Najważniejszym wydarzeniem roku 1932 była Międzynarodowa Konferencja Rozbrojeniowa, której obrady zainaugurowano 2 lutego w Genewie. W relacjach wielostronnych uwagę zwraca także konferencja w Lozannie, w czasie której zadecydowano o zawieszeniu spłat reparacji wojennych nałożonych po zakończeniu I wojny światowej. Za najistotniejsze wydarzenie w stosunkach dwustronnych uznać należy podpisanie 25 lipca układu o nieagresji z ZSRR i wynikające z tego faktu konsekwencje dla stosunków z Francją i Rumunią. W roku 1932 doszło także do zmiany na stanowisku ministra spraw zagranicznych. August Zaleski piastujący ten urząd od roku 1926 został zastąpiony przez dotychczasowego podsekretarza stanu – Józefa Becka.


     Najistotniejszym elementem polskiej polityki zagranicznej w 1958 r. były działania związane z propagowaniem inicjatywy utworzenia strefy bezatomowej (tzw. plan Rapackiego). Zgłoszenie inicjatywy, jej późniejsze modyfikacje oraz niezaprzeczalne zainteresowanie wywołane planem sprawiły, że kwestia ta stała się dominującą sprawą dla polskiej dyplomacji – zarówno na płaszczyźnie multilateralnej jak i w stosunkach dwustronnych. W relacjach z krajami socjalistycznymi uwagę zwracają wizyty składane w krajach socjalistycznych przez Władysława Gomułkę (Bułgaria, Węgry, Rumunia i ZSRR). Sprawą wpływającą na całość relacji wewnątrzobozowych było natomiast pogorszenie stosunków z Jugosławią oraz wykonanie wyroku na Imre Nagyu.


     Zdecydowana większość materiałów zamieszczonych w obu tomach to dokumenty dotychczas niepublikowane.


Terapia pedagogiczna, T. 1: Zaburzenia rozwoju psychoruchowego dzieci. 

T. 2: Zagadnienia praktyczne i propozycje zajęć, 

red. E. Skorek, 

Impuls, Kraków 2010     Pierwszy tom opracowania został poświęcony tym rodzajom zaburzeń rozwoju psychoruchowego dzieci, które leżą u podłoża ich trudności w uczeniu. W tomie tym wyczerpująco przedstawione są najczęściej występujące objawy zaburzeń rozwoju, między innymi: percepcji słuchowej, artykulacji, spostrzeżeń wzrokowych, rozwoju ruchowego, lateralizacji, orientacji przestrzennej oraz zaburzenia w postaci nadpobudliwości i zahamowania psychoruchowego. Omówiono również konsekwencje tych zaburzeń w procesie uczenia się, do których należą: dysleksja, dysgrafia, dysortografia oraz specyficzne trudności w uczeniu się matematyki.


     Drugi tom stanowi przegląd wybranych metod stosowanych w terapii pedagogicznej oraz zawiera materiał metodyczny mogący wzbogacić warsztat pracy terapeutycznej z dziećmi. Umieszczone zostały w nim m. in. rozprawy na temat muzykoterapii i treningu relaksacyjnego, kinezjologii edukacyjnej oraz terapii dzieci z zaburzona neurodynamiką. Pozycja ta zawiera również zbiór scenariuszy zajęć opracowanych z myślą o pracy z dziećmi z zaburzeniami percepcji wzrokowej, słuchowej, z zaburzeniami artykulacyjnymi, orientacji przestrzennej i lateralizacji oraz koordynacji ruchowej.


Terapia dzieci i młodzieży. metody i techniki pomocy psychopedagogicznej

red. Iwona Dąbrowska-Jabłońska, 

Impuls, Kraków 2010, 178 s.     Książka omawia zagadnienia teoretyczne oraz propozycje praktycznych rozwiązań z zakresu problematyki terapii dzieci i młodzieży. Poruszane zagadnienia dotyczą pomocy psychologicznej i pedagogicznej. Zaprezentowano również metody i techniki pracy, które mogą być stosowane do pracy zarówno z dziećmi, jak i młodzieżą (np. metoda socjoterapii, metoda psychosyntezy, techniki dramaterapeutyczne, metody pracy z dziećmi mającymi trudności w uczeniu się).


     Publikacja adresowana jest do wychowawców, pedagogów, psychologów, psychoterapeutów. Może się jednak zainteresować współterapeutów tj. rodziców, opiekunów, nauczycieli, pracowników socjalnych. Zawiera propozycje, które można wykorzystać w ramach zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych i terapeutycznych.


Andrzej Chmielarz, Grzegorz Jasiński, Armia Krajowa 1939-1945, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Warszawa 2011, 284 s.     Powyższe opracowanie przedstawia trudny okres kształtowania się struktur Podziemnego Państwa Polskiego oraz miejsce i rolę, jaką nim odgrywało podziemne Wojsko Polskie – Armia Krajowa.


     Działalność Armii Krajowej przedstawiono w formie kalendarium. Odnotowane w nim wydarzenia, dokumentują nie tylko czyny żołnierzy AK, ale pokazują także jak wielka była determinacja, wiara i wola walki o wolność ojczyzny u tych młodych żołnierzy, którzy nie wahali się ryzykować życia dla wolności własnego kraju.


O niepodległą i granice. Raporty Straży Kresowej 1919-1920 Ziem Północno-Wschodnich opisanie, 

wstęp wybór i oprac. J. Gierowska-Kałłaur, Wydz. Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW, Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 

Warszawa – Pułtusk 2011, 1172 s.     Opracowane dokumenty wraz i indeksem zawarte w niniejszym tomie, w dużej części po raz pierwszy wprowadzone do obiegu naukowego, stanowią pasjonującą lekturę nie tylko dla profesjonalnych historyków i politologów zajmujących się najnowszą historią, lecz również dla szerokiej rzeszy miłośników historii Polski XX wieku.


     W prezentowanej książce Joanna Gierowska-Kałłaur usystematyzowała materiały Straży Kresowej. Organizacja ta powołana została legalnie na fali olbrzymiego oburzenia społeczności polskiej po traktacie brzeskim. Stawiała sobie za cel „obronę ziem na kresach wschodnich Polski położonych”.


Białe plamy – czarne plamy. Sprawy trudne w relacjach polsko-rosyjskich (1918-2008), 

red. Adam D. Rotfeld, Anatolij W. Torkunow, 

Polski Instytut Spraw Miedzynarodowych, 

Warszawa 2010, 907 s.     Niniejsza książka powstała z inicjatywy Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych. Istota jej jest próba przedstawienia stosunków miedzy polską a Rosją w ostatnich dziewięćdziesięciu latach, z uwzględnieniem spraw najbardziej złożonych i kontrowersyjnych – w ujęciu naukowców obu krajów. Polscy i rosyjscy badacze ukazali, jakie miejsce w pamięci obu narodów zajmują sprawy, które budzą emocjonalne spory i utrudniają budowanie normalnych stosunków miedzy Polską a Rosją.


     Publikowany tom jest podsumowaniem dotychczasowej wiedzy. Stanowi również punkt wyjścia do dalszych badań – do wypełniania „białych plam” nowymi ustaleniami historyków i usuwania „czarnych plam” –przez odkłamywanie historii i odrzucanie gromadzonych przez lata fałszerstw, półprawd, mitów, legend i stereotypów.


Wojna polsko-sowiecka. Komunikaty wojenne Sztabu generalnego, dokumenty, fotografie, 

red. K. Paduszek, 

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Warszawa 2011, 291 s.     W publikacji opublikowano pozyskane w trakcie kwerendy teksty i fotografie, które ze względu na swą dużą wartość poznawczą, mogą zainteresować nie tylko historyków, ale też wszystkich, którym bliskie są dzieje oręża polskiego.


     Wydane obecnie dokumenty zostały wzbogacone informacjami o zmieniającej się sytuacji wojennej. Uzupełniono je także biogramami polskich dowódców, których imiona na kartach tej wojny zapisały się złotymi zgłoskami.


     Publikacja zawiera również wybór wydawanych przez Sztab Generalny Wojska Polskiego wojennych komunikatów prasowych, które ukazywały się w okresie od 26 listopada 1918 roku do 20 października 1920 roku.


Zbigniew Grabowski, Paweł Przeździecki, Dzieje oręża polskiego. Sredniowiecze, 

Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej, 

Warszawa 2011, 122 s.     Autorzy w prezentowanej książce skupiają się na przedstawieniu wojskowo-historycznych aspektów dziejów militarnych, dla których losy polityczne państwa pozostają tłem. Prezentują także proces zmian w organizacji i taktyce oraz rozwoju uzbrojenia różnych formacji zbrojnych. Ponadto omawiają założenia strategiczne i plany operacyjne władców i wodzów oraz – na przykładach bitew i operacji – ewolucję sztuki wojennej w obliczu nowych wyzwań i zagrożeń.


     Pozycja ta podkreśla rolę wojska pierwszych Piastów, które oparte było na zawodowej drużynie wojów i pospolitym ruszeniu. Omawia zjawiska, które doprowadziły do narodzin stanu rycerskiego na ziemiach polskich, a następnie proces rozwoju rycerstwa, przyspieszony postępującym rozbiciem dzielnicowym i ponownym zjednoczeniem ziem polskich. W końcowej części publikacji autorzy ukazali polską wojskowość w czasach armii rycerskiej, od reorganizacji sił zbrojnych przez Kazimierza Wielkiego po sprawdzian ich skuteczności podczas Wielkiej Wojny z Zakonem Krzyżackim.


Dysleksja rozwojowa – fakt i tajemnica w diagnostyce psychologiczno-pedagogicznej

red. nauk. M. B. Pecyna, 

Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji, 

Opole 2011, s. 280     W niniejszym opracowaniu autorzy wprowadzają w tajemniczy świat ucznia z problemami uczenia się ukrytego gdzieś głęboko w otchłań dysleksji rozwojowej, o czym również informuje sam tytuł studium. Teksty poszczególnych autorów w ramach szeroko pojętej etiologii i diagnozy zostały przedstawione w dwóch spojrzeniach pracownika naukowego oraz nauczyciela praktyka, prezentujących bardzo wartościowe osiągnięcia. Są to doniesienia o charakterze deskryptywnym (empiryczno-analitycznym) oraz eksplanacyjnym (empiryczno-syntetycznym), zawierające uzasadnione wnioski wraz z krytyczna oceną i poprawną dokumentacją.


     Obszerna i wnikliwa analiza autorów jest nowatorskim przedsięwzięciem i jednocześnie cennym wkładem do rozwoju wiedzy o dysleksji rozwojowej.


     Pozycja ta pobudza do refleksji, warto zatem się z nią zapoznać.


Jolanta Lipińska-Łokś, Zmiany stosunków między dziećmi pełnosprawnymi i dziećmi z niepełnosprawnością w klasach integracyjnych, 

Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 

Zielona Góra 2011, s. 288     Temat niniejszej publikacji zrodził się z koncepcji społecznej integracji osób niepełnosprawnych, rozumianej jako dynamiczny proces zmian psychospołecznych, dokonujących się w naturalnym środowisku życia osób niepełnosprawnych, w tym szczególnie w ich wzajemnych ustosunkowaniach i zachowaniach z osobami pełnosprawnymi. Zmiany te mają doprowadzić do tego, by osoby niepełnosprawne pozostawały w więziach społecznych z innymi ludźmi, miały poczucie akceptacji przez nich i przynależności do grupy społecznej, którą tworzą, oraz by uczestniczyły podmiotowo w życiu tej grupy, mając możliwość realizowania swoich potrzeb psychicznych, co szczególnie istotne jest w przypadku dzieci.


     Społeczną integrację dzieci niepełnosprawnych należy więc rozumieć jako swoisty proces kształtowania pozytywnych interakcji psychospołecznych między nimi i pełnosprawnymi rówieśnikami oraz umacniania więzi między tymi dziećmi. Proces społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych w środowisku szkolnym może być skuteczny tylko dzięki wzbogaceniu oddziaływań wychowawczych, realizowanych z dziećmi szczególnie na zajęciach pozalekcyjnych, gdyż w toku tradycyjnej lekcji niewiele jest takich sytuacji, które umożliwiają im nawiązywanie swobodnych kontaktów, współdziałanie i współprzeżywanie. Skuteczność procesu społecznej integracji dzieci niepełnosprawnych i pełnosprawnych zależy także od kompetencji wychowawczych uczących je nauczycieli.


     W publikacji sformułowano wskazania do pracy wychowawczej dla nauczycieli uczących w klasach i integracyjnych.


Aspekty komunikacji w kształceniu polonistycznym,

red. J. Krawczyk, R. Makarewicz,

Wydawnictwo UWM, Olsztyn 2010, s. 272     Komunikacja w procesie kształcenia polonistycznego odgrywa znaczącą rolę, odnosi się zarówno do szkolnego wymiaru komunikacji, obejmuje literackie uwikłania komunikacyjne, jak również wprowadza z jednej strony w komunikację z kulturą regionalną, zaś z drugiej w szeroko pojęte megatrendy cywilizacyjne. Ważna wydaje się też refleksja filozoficzna nad relacją interpersonalną uczestników komunikacji w szkolnym spotkaniu z literaturą.


     Ze względu na nowe nośniki informacji, możliwości magazynowania wiedzy i łatwego do niej dostępu, interesujące wydają się zagadnienia powiązania odbioru komunikatów audiowizualnych z kształceniem kompetencji komunikacyjnych.


     Przedmiotem zainteresowania dydaktyków języka są także konteksty kulturowe w komunikacji oraz trening interpersonalny.


     Zagadnienia te znalazły wyraz w artykułach umieszczonych w prezentowanym tomie. W publikacji znalazły się również opracowania prezentujące interesujące refleksje na temat wpływu różnic kulturowych na proces nabywania języka polskiego przez obcokrajowców.